Meteen naar de inhoud

Algemene Voorwaarden

Door het kopen van een ticket voor de deelname aan De Grote Online TV Show, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden en de privacy policy van De Grote Online TV Show.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

“Aanbieder”:
React Concepts & Events, gevestigd aan de Amerlaan 4, 5076 TV in Haaren, al dan niet te samen met een derde partij, die verder geïdentificeerd wordt voor- en bij het Spel zelf.

“Spel”:
Een door de Aanbieder georganiseerde De Grote Online TV Show, in welke vorm dan ook.

“De Spellen”:
Alle Spellen die tijdens de Uitzending van het Spel worden gespeeld.

“Deelnemer”:
De persoon welke deelneemt aan één De Grote Online TV Show.

“Ticket”:
Het deelnamebewijs voor het Spel.

“Uitzending”:
Het audiovisuele product dat wordt uitgezonden via YouTube waarin het Spel gespeeld wordt.

“App”:
De Grote Online TV Shop App, te downloaden via de Google Playstore en de App Store.

Artikel 2. Deelname

2.A.
Door deel te namen aan een Spel, gaat de Deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden van De Grote
Online TV Show.

2.B.
De Deelnemer van het Spel kan alleen deelnemen wanneer de Deelnemer een Ticket heeft gekocht voor
het Spel.

2.C.
Eventuele kosten voor het gebruik van een mobiele telefoon en/of internetverbinding of voor het
printen van de Spelkaart is voor rekening van de Deelnemer.

2.D.
De Deelnemer aan het Spel dient 12 jaar of ouder te zijn om deel te kunnen nemen aan het spel en
voor het winnen van een prijs in aanmerking te kunnen komen. Tenzij een ouder of verzorger
toestemming verleent voor deelname aan het Spel. De Aanbieder kan de leeftijd van de Deelnemer
controleren.

2.E.
Deelname aan het Spel is uitgesloten voor medewerkers van de Aanbieder en eenieder die op enige
wijze, in organisatorische zin, bij het Spel betrokken is.

2.F.
De Deelnemer garandeert dat door hem/haar in het kader van het Spel op enig moment versterkte
gegevens
correct, up-to-date en volledig zijn.

Artikel 3. Ticket

3.A.
Op het moment dat de Deelnemer één of meer Tickets voor een Spel heeft gekocht komt de overeenkomst met de Aanbieder tot stand. De Tickets worden gekocht via de Aanbieder of bij een door de Aanbieder daartoe aangewezen officiële (voor)verkoopadressen. Het Ticket geeft slechts deelname tot het Spel waarvoor de Deelnemer het Ticket heeft gekocht, kenbaar gemaakt door de Aanbieder voor aankoop van het Ticket. Een verstrekt Ticket geeft één persoon eenmalig recht op deelname tot het Spel.

3.B.
Enkel de houder van het Ticket die deze (of bij behorende Spelkaart) als eerste toont bij de Aanbieder van het Spel maakt kans om prijzen te winnen. De Aanbieder is niet gehouden (wel bevoegd) ten aanzien van het Ticket nadere controle te verrichten of de houder daarvan ook de rechtmatige eigenaar is.

3.C.
Het Ticket of de Tickets voor het betreffende Spel worden eenmalig verstrekt op een door de Aanbieder te bepalen wijze (waaronder per e-mail). De Deelnemer verklaart over deugdelijke middelen te beschikken om het Ticket te kunnen tonen bij deelname aan het Spel. De Deelnemer draagt er zelf zorg voor dat hij de houder wordt en blijft van het Ticket dat door de Aanbieder dan wel door een door de Aanbieder ingeschakelde officiële (voor)verkoopadressen is verstrekt. Vanaf het moment dat het Ticket aan de Deelnemer is verstrekt gaat het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket over op de Deelnemer.

3.D.
Het is niet toegestaan voor de Deelnemer om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Aanbieder, Tickets voor een Spel (door) te verkopen en aan te bieden aan derden voor commerciële doeleinden. Hieronder wordt verstaan de verkoop waarbij de verkoper een hoger bedrag voor het Ticket ontvangt dan het bedrag dat Deelnemer voor het Ticket heeft voldaan dan wel de prijs die de Aanbieder voor die tickets heeft vastgesteld. Indien er in strijd met het voorgaande is gehandeld heeft de Aanbieder het recht om het Ticket ongeldig te laten verklaren. Er bestaat dan geen aanspraak tot restitutie. Bij overtreding van dit artikel is de Aanbieder gerechtigd om zowel de koper als de verkoper van het Ticket, de toegang tot het Spel te ontzeggen en alle hieruit voortvloeiende (gevolg)schade te verhalen.

Artikel 4. Aanwijzing en bekendmaking van de winnaars

4.A.
De winnaars van de Spellen tijdens de uitzending worden op onpartijdige en op basis van de snelste met het juiste antwoord geselecteerd.

4.B.
Per Spel zal het aantal prijzen en winnaars worden vermeld.

4.C.
Een winnaar wordt persoonlijk en in de Uitzending geïnformeerd over het winnen van een prijs.

4.D.
De Aanbieder neemt uiterlijk binnen 1 maand na afloop van het Spel, via de opgegeven
contactgegevens contact op met de winnaar(s).

4.E.
Indien een winnaar niet kan worden bereikt, zal de Aanbieder een nieuwe winnaar aanwijzen op
dezelfde wijze als waarop de oorspronkelijke winnaar werd aangewezen. De oorspronkelijke winnaar kan geen aanspraak meer maken op de prijs, dan wel op enige vergoeding of andere compensatie.

4.F.
Over de uitslag van een Spel kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 5. Prijzen

5.A.
Per Spel wordt vermeld hoeveel prijzen kunnen worden gewonnen.

5.B.
Indien een prijs als gevolg van overmacht of onvoorziene omstandigheden niet beschikbaar is zal de Aanbieder zich ervoor inspannen om de winnaar een vervangende prijs aan te bieden. De Aanbieder kan echter niet garanderen dat er een vervangende prijs beschikbaar is of dat de vervangende prijs gelijkwaardig is aan de oorspronkelijke prijs. De winnaar kan in dat geval geen aanspraak maken op enige vergoeding of andere compensatie in verband met het mislopen van de oorspronkelijke prijs. Onder overmacht wordt verstaan een niet aan Aanbieder toerekenbare omstandigheid, zoals extreme weersomstandigheden, epidemieën of pandemieën, veiligheidsomstandigheden, stakingen en problemen bij toeleveranciers.

5.C.
Een gewonnen prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of iets anders.

5.D.
Bij weigering van een prijs, of niet aanvaarding van (eventueel nader) aan een prijs verbonden voorwaarden, zal een prijs niet uitgekeerd worden.

5.E.
Prijzen hebben nooit een hogere waarde dan €400 en de totale prijzenpot is niet hoger dan €1500.

5.F.
Indien een prijs bestaat uit een tegoedbon, dient de winnaar deze binnen een jaar na afgifte te verzilveren tenzij op de bon een afwijkende termijn is aangegeven.

5.G.
Indien een prijs bestaat uit toegangskaarten voor een evenement (bijv. een sportwedstrijd, concert, film, of festival) en dit evenement om welke reden dan ook geen doorgang vindt, maakt de Winnaar geen aanspraak op toegangskaarten voor een vervangend evenement, noch op een andere vorm van compensatie.

5.H.
Op verzoek van de Aanbieder dient de winnaar zich te kunnen identificeren om toekenning of gebruikmaking van de prijs mogelijk te maken.

Artikel 6. Privacy

6.A.
De Aanbieder gaat zorgvuldig om met de persoonsgegevens van de deelnemers en handelt conform de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De persoonsgegevens worden door Aanbieder verwerkt met inachtneming van de Privacyverklaring van React Concepts & Events.

6.B.
De persoonsgegevens die de Deelnemer in het kader van het Spel aan de Aanbieder verstrekt, worden door de Aanbieder uitsluitend gebruikt voor de organisatie en uitvoering van het Spel. Indien noodzakelijk, kan de Deelnemer aan (een) derde partij(en) verstrekken die betrokken is bij de uitvoering van het Spel, zoals de partij die een prijs uitreikt of verzendt.

6.C.
De Deelnemer kan de mogelijkheid worden geboden om in de toekomst per e-mail (of via een ander kanaal) informatie toegezonden te krijgen over de producten en/of diensten van de Aanbieder en/of van derden (bijvoorbeeld de aanbieder/sponsor van de prijs). De Deelnemer dient hiervoor altijd zijn/haar voorafgaande, ondubbelzinnige toestemming te geven door het betreffende vakje aan te vinken.

6.D.
De persoonsgegevens die de Deelnemer in het kader van het Spel aan de Aanbieder verstrekt, kunnen door de Aanbieder worden verstrekt aan de aanbieder/sponsor van de prijs, ten behoeve van het kunnen toesturen/aanbieden van de prijs.

6.E.
In dien de Deelnemer een prijs wint en deze live gebeld in de Uitzending verleent de Deelnemer de Aanbieder onvoorwaardelijk, voor onbeperkte tijd en onherroepelijk het recht en toestemming om de opnamen uit te zenden in de Studio. EN om deze opnamen later te kunnen hergebruiken bij andere promotie uitingen van de Aanbieder op elke denkbaar medium.

6.F.
Door deel te nemen aan het Spel geeft de Deelnemer toestemming om zijn/haar naam, te publiceren op bijvoorbeeld de website en social media van de Aanbieder of in de Uitzending waar het Spel onderdeel van uitmaakt.

6.G.
Door gebruik te maken van de App geeft u toestemming dat uw naam, geanonimiseerd, met voornaam en de eerste letter van uw achternaam, getoond wordt in het scorebord tijdens het Spel.

Artikel 7. Ingezonden materiaal

7.A.
Tijdens het Spel is het mogelijk de Deelnemer eigen materiaal moet (of mag) inzenden. De Deelnemer zorgt er voor dat er in het materiaal geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van anderen en niet kwetsend, beledigend, racistisch, discriminerend zijn.

7.B.
De Deelnemer verleent door het insturen, plaatsen of uploaden van het materiaal een onherroepbare, wereldwijde, onbeperkte en overdraagbare licentie om het materiaal openbaar te maken en te verveelvoudigen via ieder denkbaar medium, zonder dat de Aanbieder daarvoor een vergoeding aan de Deelnemer verschuldigd is.

7.C.
De Deelnemer doet onherroepelijk en onvoorwaardelijk afstand van alle eventuele persoonlijkheidsrechten voor zover de toepasselijke regelgeving zodanige afstand toelaat. De Deelnemer erkent uitdrukkelijk dat deze afstand inhoudt dat de Aanbieder het recht heeft om het materiaal naar eigen inzicht te bewerken en aan te passen.

Artikel 8. App

8.A.
Het is voor de Deelnemer niet verplicht om de App te downloaden.

8.B.
Wanneer het voor een Deelnemer niet mogelijk is om deel te nemen aan de Spellen welke via de App worden gespeeld dan is de Aanbieder niet aansprakelijk voor het ontbreken van de mogelijkheid om prijzen te winnen.

8.C.
De Aanbieder hoeft de Deelnemer geen mogelijkheid te bieden om de App te downloaden wanneer de Deelnemer niet in het bezit is van een mobiele telefoon en/of tablet met de mogelijkheid om de App te downloaden.

8.D.
De gegevens welke de gebruiker invult bij het gebruik van de App worden uitsluitend gebruikt om de winnaar te contacteren en voor het vergelijken van antwoorden en uitkomsten op de diverse vragen in de App.

8.E.
Alle het materiaal de Deelnemer instuurt via de App wordt behandelt als onder artikel 7 uitgelegd staat.

8.F.
Het Spel wordt niet gesponsord door de aanbieder van de betreffende app store (zoals Apple of Google).

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.A.
Tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van de Aanbieder, is de Aanbieder niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan in verband met het Spel, waaronder (maar niet beperkt tot) schade als gevolg van:

1. Typefouten of verschrijvingen;
2. Technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan het Spel;
3. Het tussentijds wijzigen, of beëindigen van het Spel;
4. Tekortkomingen van derden waaronder post-of verzendbedrijven;
5. Gebreken aan een prijs;
6. Schade ontstaan in het kader van de gebruikmaking van een prijs;
7. Het geen gebruik kunnen maken van de prijs door de winnaar.

9.B.
De Aanbieder verleent geen garantie op een prijs.

9.C.
Het gebruikmaken van een prijs is totaal op eigen risico van de Deelnemer.

Artikel 10. Overig

10.A.
Indien bij de Aanbieder het vermoeden bestaat dat sprake is van (identiteits-)fraude, bedrog of onrechtmatige deelname, of indien naar het oordeel van de Aanbieder Deelnemer handelt in strijd met de Spelvoorwaarden, schade toedient aan het Spel of aan de reputatie van de Aanbieder, is de Aanbieder allen tijde gerechtigd om de Deelnemer van deelname uit te sluiten zonder gehouden te zijn tot enige vorm van restitutie of compensatie.

10.B.
Deze Algemene Voorwaarden hebben geen betrekking op (promotionele) activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de adverteerders, sponsors of overige derden worden georganiseerd.

10.C.
In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de Aanbieder, met inachtneming van de redelijke belangen van de Deelnemer(s).

10.D.
Op de Spelvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

Versie 1: September 2020

Download Algemene Voorwaarden